معرفي اعضاي فدراسيون

 

رییس فدراسیون: دکتر بهرام قدیمی

 

  سرپرست دبیری فدراسیون: حسن اباذری

 
 

نایب رئیس بانوان:
 

 
 

 

 

 خزانه دار: گلبو جانپور

   
بازرس فدراسیون:  

 کارشناس خبره:

  

روابط بین الملل: سارا خراسانی

 

  

 مدیر روابط عمومی وتبلیغات: مهندس محسن توکلیان

    

رئيس دفتر: الهه شاملو  

 

        

امور دفتری:  طیبه السادات حسینی