كميته داوران

 کمیته داوران

ماموریت

اعضا

آیین نامه

مقالات و مجلات 

مجله قوانین هاکی درست است شماره (1)

 دوره های داوری

مراحل درخواست و برگزاری دوره داوری

فرم مشخصات شرکت کننده در دوره داوری

اسامی شرکت کنندگان در دوره داوری درجه 3

اسامی شرکت کنندگان در کلینیک ملی داوری

 قوانین

تغییرات اصلی و تفاسیر قوانین هاکی داخل سالن در سال 2020

قوانین هاکی داخل سالن 2017

قوانین مینی هاکی داخل سالن 1395

قوانین هاکی 5

قوانین هاکی داخل سالن 2016

تغییرات عمده قوانین هاکی داخل سالن در سال 2016 

مقررات رقابت شوت اوت داخل سالن (جدید)

قوانین هاکی روی چمن 2013

قوانین کلی هاکی داخل سالن

قوانین مینی هاکی روی چمن 2010

 راهنما داوران
 

راهنمای داوران داخل سالن 1395 - نسخه 3

راهنمای پوش آزاد 2017

راهنمای داوران هاکی 5  

راهنمای داوران داخل سالن 1395 

روانشناسی داوری هاکی

 راهنما عوامل فنی
  

کتابچه راهنما و شرح وظایف عوامل برگزاری مسابقات


گزارشات

فرم گزارش سرپرست کل مسابقات
 

فرم های مور نیاز مسئول داوران

فرم گزارش مسئول داوران/ناظر/ارزیاب

فرم فیدبک داوران (EXCEL)

فرم فیدبک داوران ( نوشتار دستی)

فرم فیدبک داوران لیگ برتر

راهنمای فرم فیدبک داوران

فرم انتصاب اعضاء

 مسئول ، مدرس و مربی داوری

اصول و روشهای تدریس دوره های داوری هاکی

شرایط ارتقاء به مسئول، مدرس و مربی داوری

فرم های A-I

گزارش برگزاري دوره داوري

   داوری

فرم عدم شرکت در مسابقات

پروفایل مشخصات داوران و عوامل فنی

فرم درخواست داور جهت ارزیابی

فرم درخواست هیئت جهت ارزیابی داور

 داوران

تست آمادگی جسمانی داوران داخل سالن

علایم داوری

فرم هاي بازي

گزارش مسابقه هاکی 5

گزارش مسابقه داخل سالن

گزارش مسابقه ميني هاكي سالني

گزارش مسابقه چمني- 16 بازيكن

گزارش مسابقه چمني- 18 بازيكن

فرم ثبت كارت

فرم جراحات

فرم ثبت شوت اوت

فرم ثبت پنالتي استروك

فرم ثبت پنالتي كرنر و پنالتي استروك

فرم بازيكنان شروع كننده مسابقه

فرم اسامي بازيكنان داخل سالن

فرم اسامي بازيكنان ميني هاكي

فرم اسامي بازيكنان چمني- 16 بازيكن

فرم اسامي بازيكنان چمني- 18 بازيكن