كرسی های ایران

دکتر بهرام قدیمی ، رئیس فدراسیون هاکی جمهوری اسلامی ایران

* رئیس کمیته هاکی داخل سالن آسیا

 

 دکتر اکبر قاسمی

* عضو کمیته توسعه و مشارکت کنفدراسیون هاکی آسیا

 

 دکتر شهلا حجت
* عضو شورای مدیریت کنفدراسیون هاکی آسیا شهلا گرشتاسبی نیا
* عضو شورای زنان در کنفدراسیون هاکی آسیاحسن اباذری، دبیر فدراسیون هاکی

* مشاور هیات رئیسه کنفدراسیون هاکی آسیاشبنم نصیری

*عضو کمیته داوران کنفدراسیون هاکی آسیا