مسابقات

*  

آئین نامه کمیته مسابقات

پروتوکل چینش مسابقات فدراسیون هاکی
 
آئین نامه انضباطی مسابقات فدراسیون هاکی 

 

مسابقات قهرمانی امیدهای پسران کشور- مهرماه 1398 

 آیین نامه هاکی 5 امیدهای کشور

جدول جلسات پیش از مسابقات

لیست اسامی امیدها

 

        دومین دوره المپیاد  استعدادهای برتر ورزشی کشور                 

برنامه نهایی بازیهای پسران و دختران المپیاد مستعدین(98/5/26)

بخشنامه مهم اعلام برنامه استانهای شرکت کننده در المپیاد استعدادهای برتر(98/5/26)

پیوست1:جدول جلسات مستعدین 1398(98/5/26)

پیوست2:قوانین کاربردی مسابقات هاکی5 درالمپیاد مستعدین(98/5/26)

 آئین نامه نهایی المپیاد - مسابقات هاکی 5- 1398(98/5/26)

 آئین نامه اجرایی المپیاد - مسابقات هاکی 5(98/5/19)

بخشنامه مهم استانهای شرکت کننده در دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر 1398(98/5/14)

بخشنامه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور(98/5/2)

بخشنامه اعلام آمادگی و تشکیل تیم منتخب دومین دوره المپیاد مستعدین دختران و پسران هاکی5(89/4/30)

بخشنامه اعلام آمادگی جهت دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر هاکی 5 دختران و پسران1398(98/4/1)

 

مسابقات قهرمانی جوانان کشور(آقایان)                 

 آیین نامه مقدماتی

تعهد نامه سرپرست و مربی جوانان

تعهدنامه والدین

لیست اسامی جوانان

جدول بازیها
 

جدول جلسات قبل از مسابقات

آئین نامه جوانان

 

یازدهمین دوره لیگ برتر هاکی باشگاههای کشور(آقایان)                

آئین نامه کلی
 آیین نامه مقدماتی  
قرارداد  بازیکن
قرارداد  فیزیوتراپ
قرارداد  مربی
قرارداد  پزشک
قرارداد  سرپرست
قرارداد  تدارکات
لیست  اسامی
فرم رضایت نامه
فرم تعهد مربی
فرم تعهد سرپرست
فرم تعهد نامه شرکت در مسابقات
جدول  مسابقات
جدول  جلسات
رضایت نامه ولی

جدول زمانبندی مسابقات دور برگشت
 


   
 دهمین دوره لیگ برتر هاکی باشگاههای کشور(بانوان)

آئین نامه مقدماتی
تعهد نامه مربی
تعهد نامه شرکت
تعهد نامه سرپرست
رضایت  نامه ها
قرارداد  بازیکن
قرارداد باشگاه و پزشک
قرارداد باشگاه و تدارکات
قرارداد باشگاه و سرپرست
قرارداد باشگاه و فیزیوتراب
قرارداد باشگاه و مربی
لیست اسامی لیگ برتر
جدول جلسات قبل از مسابقه
جدول  مسابقات دور رفت
رضایت نامه ولی

جدول کلی نتایج دور رفت

جدول مسابقات دور برگشت 

جدول جلسات قبل از مسابقات دور برگشت

آیین نامه مسابقات

   
مسابقات لیگ دسته یک

آیین نامه کلی

تعهد نامه سرپرست

تعهدنامه شرکت در مسابقات

جدول بازیها

فرم تعهد نامه مربی تیم

قرارداد بازیکن

قرارداد باشگاه و پزشک

قرارداد باشگاه و تدارکات

قرارداد باشگاه و سرپرست

قرارداد باشگاه و فیزیوتراب

قرارداد باشگاه و مربی

لیست اسامی لیگ

اعلام زمان و مکان برگزاری مسابقات                                                                                       
        دومین دوره المپیاد  استعدادهای برتر ورزشی کشور                 

برنامه نهایی بازیهای پسران و دختران المپیاد مستعدین(98/5/26)

بخشنامه مهم اعلام برنامه استانهای شرکت کننده در المپیاد استعدادهای برتر(98/5/26)

پیوست1:جدول جلسات مستعدین 1398(98/5/26)

پیوست2:قوانین کاربردی مسابقات هاکی5 درالمپیاد مستعدین(98/5/26)

 آئین نامه نهایی المپیاد - مسابقات هاکی 5- 1398(98/5/26)

 آئین نامه اجرایی المپیاد - مسابقات هاکی 5(98/5/19)

بخشنامه مهم استانهای شرکت کننده در دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر 1398(98/5/14)

بخشنامه دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر ورزشی کشور(98/5/2)

بخشنامه اعلام آمادگی و تشکیل تیم منتخب دومین دوره المپیاد مستعدین دختران و پسران هاکی5(89/4/30)

بخشنامه اعلام آمادگی جهت دومین دوره المپیاد استعدادهای برتر هاکی 5 دختران و پسران1398(98/4/1)

 

مسابقات قهرمانی جوانان کشور(آقایان)                 

 آیین نامه مقدماتی

تعهد نامه سرپرست و مربی جوانان

تعهدنامه والدین

لیست اسامی جوانان

جدول بازیها
 

جدول جلسات قبل از مسابقات

آئین نامه جوانان