مسابقات

*    آئین نامه کمیته مسابقات  
  
پروتوکل چینش مسابقات فدراسیون هاکی

 

  آئین نامه انضباطی مسابقات فدراسیون هاکی 

 

یازدهمین دوره لیگ برتر هاکی باشگاههای کشور(آقایان)                
آئین نامه کلی
 آیین نامه مقدماتی  
قرارداد  بازیکن
قرارداد  فیزیوتراپ
قرارداد  مربی
قرارداد  پزشک
قرارداد  سرپرست
قرارداد  تدارکات
لیست  اسامی
فرم رضایت نامه
فرم تعهد مربی
فرم تعهد سرپرست
فرم تعهد نامه شرکت در مسابقات
جدول  مسابقات
جدول  جلسات
رضایت نامه ولی

 

   
 دهمین دوره لیگ برتر هاکی باشگاههای کشور(بانوان)
آئین نامه مقدماتی
تعهد نامه مربی
تعهد نامه شرکت
تعهد نامه سرپرست
رضایت  نامه ها
قرارداد  بازیکن
قرارداد باشگاه و پزشک
قرارداد باشگاه و تدارکات
قرارداد باشگاه و سرپرست
قرارداد باشگاه و فیزیوتراب
قرارداد باشگاه و مربی
لیست اسامی لیگ برتر
جدول جلسات قبل از مسابقه
جدول  مسابقات
رضایت نامه ولی