لغو برگزاری تمامي رویدادهای هاکی سراسر کشور در پی شيوع ويروس كرونا