برگزاری مجمع عمومی سالیانه فدراسیون هاکی در سالن استاد فارسی آکادمی ملی المپیک