تشكر و قدراني از زحمات آقاي حسن اباذري

تشکر وقدردانی  از جناب آقای حسن اباذری سرپرست محترم فدراسیون هاکی ایران بابت زحماتی که طی این مدت برای جامعه هاکی کشیدند و نگذاشتند رويداد و مسابقه اي به تعويق بيافتد.

آرزوی موفقیت وروزافزون ازخداوندمعتال برای شما و تمامي زحمتکشان هاکی 

تاریخ انتشار : 1397/12/21 01:04 0 0