دكتر بهرام قديمي رييس فدراسيون هاكي شد

به گزارش روابط عمومي فدراسيون هاكي پس از انجام انتخابات مجمع فدراسيون هاكي دكتر بهرام قديمي بمدت ٤سال رييس فدراسيون هاكي شد.

پایان رقابت و آغاز همدلی و همکاری 

تاریخ انتشار : 1397/12/21 11:39 0 0