حضور ورزشکاران و مربیان هیات هاکی خراسان جنوبی همگام با مردم و مسئولین در راهپیم

حضور ورزشکاران و مربیان هیات هاکی خراسان جنوبی همگام با مردم و مسئولین در راهپیمایی عظیم یوم الله ۲۲ بهمن

تاریخ انتشار : 1397/11/23 09:30 0 0